Kurser, scheman och tentamen

Kurslitteratur
Kursinnehåll
Tentamensanmälan
Tentamensscheman
Tentamensutlämning
Tentamen på distans
Omtentamensperioder
Omprövning
Plussning
Tentalokaler och övriga tentamensregler
Tentera gamla kurser
Scheman

Kurslitteratur

Litteraturlista för matematikkurser som gavs höstterminen 2018

Litteraturlista för matematikkurser som ges vårterminen 2018

Litteraturlista för matematikkurser som gavs höstterminen 2017

Kursinnehåll

Exakta beskrivningar av kursinnehåll och examination finns i kursplanerna. På Uppsala universitets webb finns kursplaner för alla kurser som getts sedan hösten 2007. Om du behöver en kursplan från en tidigare kurs i matematik ska du kontakta matematiska kursadministratörer.

Det enklaste sättet att hitta kursplanerna är att söka på kursnamn i sökrutan längst ner på studentportalen. När du har kommit fram till kurssidan klickar du på "Kursplan med kurslitteratur". Du behöver inte vara inloggad för att söka.

Tentamensanmälan

Alla tentamensanmälningar sker på studentportalen. En länk till tentamensanmälan finns på dina sidor när du loggat in och tentamensanmälan öppnat. Sista dagen för anmälan är 12 dagar före tentamensdatumet.

Nytt för i år är att alla måste vara föranmälda innan de skriver tentan. Det går alltså inte längre att anmäla sig i tentamenslokalen. En annan nyhet är att alla studenter som skriver tentamen måste visa upp giltig legitimation. Läs mer om tentamen på universitetets centrala sidor.

Om du har anmält dig till en tenta och inte tänker skriva den, är det mycket viktigt att du avanmäler dig på studentportalen. 

Har du läst kursen under en tidigare termin behöver du inte omregistrera dig för att skriva tentan. Länken till tentamensanmälan ska finnas på dina sidor på studentportalen och kursen hittar du under "oavslutade kurser" på sidan "mina studier".

Om det av någon anledning inte skulle fungera att anmäla dig på studentportalen ska du kontakta matematiska institutionens kursadministratörer

Tentamensscheman

Tentamensschema för period 2, höstterminen 2018

Tentamensschema för kurser som har omtenta i december 2018

Information om omtentamen i Envariabelanalys för studenter som läst kursen före hösten 2016

Tentamensutlämning

Alla tentor skannas in vilket innebär att du får tillbaka din tenta digitalt. Du kommer åt din tenta genom att logga in med ditt CAS-lösenord på en server. Tentan sparas på servern i två år. Därefter raderas den enligt gällande arkivregler för tentamen.

Kom ihåg att så snart som möjligt gå in och kontrollera att alla sidorna har skannats in då pappersoriginalen sparas i två månader.

Tentamen på distans

Om du går distanskurs, då kan du skriva tentan på din hemort. Kontakta din lärare för vidare information. Läser du inte distanskurser, då måste du skriva tentan i den schemalagda tentalokalen.

Omtentamensperioder

Varje kurs har sammanlagt tre tentamenstillfällen under ett år, varav en ordinarie tenta och två omtentor. Omtentamensperioden för varje kurs beror på den period då kursen avslutades och hur många gånger under året den getts. För fullständig information om omtentamensperioder och terminstider se TekNats webbplats.

omprövning

Betyg kan inte överklagas. Däremot kan betyg omprövas. Detta regleras i Högskoleförordningens kapitel 6. Där står det:

24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. Förordning (2006:1053).

I praktiken betyder det att:

- Ingen ny instans kan bedöma tentan eller övriga betygsunderlag, exempelvis inlämningsuppgifter. 

- Omprövning av betyget görs av examinerande lärare om studenten begär det.

- Omprövning innebär att examinerande lärare snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Typexempel är att man adderat ihop resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Alltså: omprövning sker på grund av ”nya omständigheter” eller om betyget är ”uppenbart oriktigt” och om ändringen ”kan ske snabbt och enkelt”.  Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till.

Läs mer i regelverket.

Plussning

Om du går något av högskole- eller civilingenjörsprogrammen har du i vissa fall rätt att tentera en godkänd kurs och på det sättet höja ditt betyg. För mer information kontakta matematiska institutionen kursadministratörer.

tentamenslokaler och övriga tentamensregler

Information om övriga tentamensregler och en förteckning över tentamenslokaler hittar du på universitetets generella studentsida

De tillfälliga tentamenslokalerna på Fyrishov finns i hallarna C och D.

Tentera gamla kurser

Behöver du tentera en kurs som inte längre finns? Se dokumentet Omexamination på kurser som inte längre ges.

Du behöver inte registrera dig på den nya kursen för att anmäla dig till tentan. Du anmäler dig på studentportalen. Om ditt konto har avaktiverats behöver du dock omregistrera dig för att komma åt tentamensanmälan.

Skriv gärna den gamla kursens namn på försättsbladet till tentan.

Scheman

Schema för alla kurser och program vid tekniska-naturvetenskapliga fakulteten hittar du på webben. Välj det visuella format som passar dig.

Söktips

Enstaka kurs
Välj kurs i rullmenyn högst upp. Skriv in kursens namn eller kurskod i sökrutan. Kurskoder hittar du i kursplanerna eller på kurslistan på webben. Observera att du kan lägga till flera kurser i samma schema.

Om du går fristående kurs kan du välja vilken grupp du ska följa. Men när du väl valt grupp är det viktigt att du följer den gruppen under hela kursens gång. Detta gäller dock inte dig som läser Matematik A (se nedan).

Matematik I, 30 hp
Välj "program" i rullmenyn högst upp. Skriv "30hp" i sökrutan.

Kandidatprogrammet i matematik, årskurs 1
Välj "program" i rullmenyn högst upp. Skriv in "kandidatprogram i matematik" i sökrutan.

Lärarstudent
Matematik för grundskolans årskurs 7-9antagen hösten 2011 och senare:
Välj "program" i rullmenyn högst upp. Skriv "läraramat" i sökrutan.

Gymnasielärare antagna på hösten (eller som läser de första matematikkurserna på hösten):
Välj "program" i rullmenyn högst upp. Skriv "gylärarma1" i sökrutan.

Gymnasielärare antagna på våren (eller som läser de första matematikkurserna på våren): 
Välj "program" i rullmenyn högst upp. Skriv "gylärma1_v" i sökrutan.