Examensarbete C i matematik

Primtal och kryptografi

Skönhet och kreativitet: en introduktion till projektiv geometri

Areabegreppet från Euklides till Hilbert

Det allmänna måttproblemet & Hausdorffs paradox

Picks sats

Framväxten av den icke-euklidiska geometrin

Möjliga och omöjliga konstruktioner

Origami och matematik

En introduktion till de surreella talen

Om oändliga tal

Datorstödda bevis

Fibonacci och hans matematik

Gaussiska heltal

Graph theory: The four color theorem

Hilberts tredje problem

Hurvitz 1, 2, 4, 8-sats

Kvaternioner - algebraiska och geometriska aspekter

Lie-algebror

René Descartes' foundations of analytic geometry and classification of curves

Vektorprodukten - historik och egenskaper

Imitativt, kreativt eller något däremellan?: – en analys av matematiskt resonemang i två läroböcker på universitetet

Examensarbete D i matematik eller matematikdidaktik

De matematiska förmågorna: En bakgrund till uppkomsten av de matematiska förmågorna i lgy11

Lärares och elevers användning av GeoGebra inom analytisk geometri på gymnasiet

Elever med svenska som andraspråk och deras svårigheter med skolmatematiken – en undersökning om lärares erfarenheter och upplevelser

Dyskalkyli – Vad är det och hur går en utredning till?

Consistency and Quality Control: Differences and similarities regarding exam task constructionand syllabus content between IB Maths SL and Maths 1-4 atthe Swedish Natural Sciences Programme

Utvecklingen av läromedlet Amathing

En studie om den finländska matematikdidaktiken

”Skolfiaskot” och matematikdidaktiken: Läroplanens inverkan på elevernas matematikkunskaper

Multivariat databehandling och dataanalys: – en faktoranalys av slutbetyg i åk 9 inom Lgr11 på kommunnivå

Andra examensarbeten

Fluxionsmetoden i teori och praktik

Miniräknarmania

Om matematikundervisningens svåra konst. Ett sätt att undervisa abstrakt bevisföring.

Projekt inom Högre kurs i matematik, gamla lärarprogrammet

Implementering av grafteori i gymnasieskolan

En jämförelse av läroboksframställningar av begreppet differentialekvationer under perioden 1965 till 2002

Datoranvändning i statistikundervisning: En jämförelse mellan ämnesinnehållet i England och Sverige och de möjligheter till datoranvändning som finns

Integralkalkylen i gymnasiet förr och nu: En historisk översikt och ett förslag till en undervisningsplanering

Gymnasiematematik förr och nu: En historisk översikt ur ett kunskapsinnehållsperspektiv

Kombinatorik i gymnasieskolan: En studie om hur kombinatoriken som enskilt ämnesområde ochi nom sannolikhetslära har sett ut från och med 1965-års läroplan och läroböcker fram till idag

De negativa talens kontext och uttryck: En studie i elevers uppfattning och skolväsendets påverkan