Kursplan för Specialkurs i matematik

Honours Course in Mathematics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8). Deltagarna förutsätts samtidigt läsa annan matematikkurs i början av sin utbildning.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Kursen har tre syften: för det första att ge studenterna tillfälle att inhämta fördjupade kunskaper i matematik i anslutning till den första terminens studier, dvs. i bl.a. algebra och kombinatorik, matematisk analys och linjär algebra; för det andra att studenterna förvärvar kännedom om informationssökning och biblioteksresurser inom de matematiska vetenskaperna; för det tredje att studenterna får möjlighet att samverka med aktiva forskare inom de matematiska vetenskaperna och därigenom förvärva kännedom om forskningsprocessen och om samhälleliga aspekter av matematisk forskning.
Efter genomgången kurs förväntas därför studenten

 • ha fördjupade kunskaper inom några av de områden av matematiken som behandlas under första terminens universitetsstudier
 • självständigt kunna söka matematisk information
 • ha orienterat sig om något aktuellt forskningsområde vid institutionen
 • kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation av ett ämne med matematiskt innehåll.

  Innehåll

  Kardinaltal, kombinatorik, algebra, linjär algebra, differential- och integralkalkyl I en variabel, topologi. Informationssökning lokalt och globalt. Intervjuer och samtal med forskare inom någon av de matematiska vetenskaperna.

  Undervisning

  Föreläsningar, lektioner och seminarier.

  Examination

  Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter som delas ut under kursens gång.

 • Litteratur

  Litteraturlista

  Gäller från: vecka 25, 2013

  • Litteratur efter lärarens anvisningar

   Matematiska institutionen,