Matematiska institutionen

Kursplan för Algebra II

Algebra II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-09-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 44, 2013
 • Behörighet: Algebra I.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner inom teorin för ringar och kroppar;
 • exemplifiera och tolka viktiga begrepp i konkreta situationer;
 • formulera viktigare resultat och satser inom kursens område;
 • beskriva huvuddragen i viktigare satsers bevis;
 • använda kursens teori, metoder och tekniker för att lösa enklare talteoretiska problem och problem för kroppar och ringar;
 • presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

Talteori: Kongruenser, Eulers φ-funktion, Fermats lilla sats, linjära kongruenser, kinesiska restsatsen, RSA-algoritmen.
En introduktion till teorin för ringar och kroppar: Egenskaperna hos addition och multiplikation i Z, Q, R, Z[x] och C[x]. Begreppen ring och kropp. Inverterbara element och primelement. Entydig faktorisering i Z och K[x]. Begreppet Euklidisk ring, entydig faktorisering och ringen Z[i] av Gaussiska heltal. Isomorfi, homomorfi, ideal, kvotring. Ringen Z_n av heltal modulo n. Exempel på icke-kommutativa ringar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt (4 hp) och muntligt prov (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 44, 2013

 • Björklund, Johan; Hedén, Isac Algebra II : Kompendium

  Uppsala: Matematiska institutionen, Uppsala universitet,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk