Matematiska institutionen

Kursplan för Kombinatorik

Combinatorics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA020
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2013
 • Behörighet: Envariabelanalys eller Serier och ordinära differentialekvationer; Linjär algebra och geometri I.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande kombinatoriska begrepp och principer;

 • använda sig av dessa för att lösa kombinatoriska problem;

 • formulera viktigare resultat och satser inom kursens område;

 • beskriva huvuddragen i viktigare satsers bevis;

 • presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

Grundläggande principer för enumeration. Permutationer. Kombinationer. Lådprincipen. Inklusion-exklusion. Rekursion. Genererande funktioner. Klassisk sannolikhetsteori.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2013

 • Cameron, Peter J. Combinatorics : topics, techniques, algorithms

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, cop. 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk