Matematiska institutionen

Kursplan för Ordinära differentialekvationer I

Ordinary Differential Equations I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA032
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: Linjär algebra II. Flervariabelanalys eller Geometri och analys III.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för differentialekvationer

 • använda exakta lösningsmetoder för linjära, homogena och inhomogena differentialekvationer;

 • bestämma och klassificera jämviktspunkter

 • tillämpa elementära tekniker för potensserielösningar;

 • redogöra för enkla numeriska lösningsmetoder samt behärska matematisk mjukvara för differentialekvationer;

 • använda elementära lösningsmetoder för linjära system av differentialekvationer.

Innehåll

n:te ordningens linjära differentialekvationer, exakta lösningsmetoder, existens- och entydighetssatser för lösningar, potensserielösningar, system av differentialekvationer, icke-linjära system, klassificering av jämviktspunkter, fasporträtt, numeriska lösningsmetoder.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar samt en obligatorisk datorlaboration.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (5 hp) samt skriftlig redovisning av datorlaborationen (0 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016

 • Boyce, William E. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 11th Edition

  John Wiley & Sons, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk