Matematiska institutionen

Kursplan för Examensarbete E i matematik

Degree Project E in Mathematics

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA080
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: Kandidatexamen samt därutöver kurser i matematik om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten visa förmåga


 • att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete, som för sitt genomförande kräver kreativitet, djupa matematiska eller statistiska kunskaper och att studenten tar del av vetenskaplig originallitteratur eller i förekommande fall, då arbetet utförs utanför universitetet, av relevant facklitteratur;

 • att redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper i såväl vetenskaplig som populärvetenskaplig form;

 • att kommentera och ge konstruktiv kritik på andras arbeten inom ämnesområdet.


Innehåll

Det självständiga arbetet kan beroende på studentens inriktning och intresse vara av olika karaktär. Det kan exempelvis bestå i


 • att studenten bidrar till forskningen i matematik med originalresultat;

 • att studenten studerar en annan forskares originalpapper och kompletterar detta med detaljerade bevis och exempel;

 • att studenten genomför en matematisk analys och behandling av problem från något tvärvetenskapligt område;

 • att studenten genomför en utredning av en problemställning som är hämtad från näringsliv eller offentlig förvaltning och där matematiska och statistiska metoder spelar en betydelsefull roll.

Undervisning

Examensarbetet genomförs under ledning av en handledare, som lämnar närmare anvisningar.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation vid ett seminarium av examensarbetet. Den skriftliga presentationen skall bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd skall studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete i matematik eller alternativt ha deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.