Matematiska institutionen

Kursplan för Matematikens historia

History of Mathematics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA137
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5.
 • Inrättad: 2009-10-01
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Matematik D (områdesbehörighet 14)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för huvuddragen i babylonisk,egyptisk och kinesisk matematik;
 • redogöra förindiskoch arabisk matematik;
 • beskriva den klassiska grekiska matematiken;
 • redogöra för huvuddragen av algebrans utveckling fram till 1600-talets mitt;
 • redogöra för talteori under 1600- och 1700-talen;
 • redogöra för analysen fram till 1900;
 • redogöra för sannolikhetsteorin under 1600- och 1700-talen;
 • redogöra för utvecklingen av icke-euklidisk geometri.

Innehåll

Babylonisk, egyptisk, indisk, kinesisk, klassisk grekisk och arabisk matematik. Västerländsk matematik fram till ca 1900.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och övningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Litteratur

Gäller från: vecka 30, 2015