Matematiska institutionen

Kursplan för Tillämpad matematik

Applied Mathematics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA148
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: 120 hp varav 60 hp matematik.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • lösa typiska problem inom de områden som kursen behandlar;
 • analysera och kvalitativt beskriva uppförandet hos lösningar till dynamiska system och differentialekvationer;
 • ge matematiska formuleringar av de mest relevanta problemen i tillämpad matematik som behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ett antal moderna metoder och tekniker i tillämpad matematik via exempel hämtade från tillämpade ämnesområden. Den består av följande moment:

 • Dynamiska system;
 • Störningsmetoder;
 • Varationskalkyl;
 • Introduktion till teorin för partiella differentialekvationer;
 • Sturm-Liouville problem och egenfunktionsutvecklingar;
 • Integralekvationer.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2018