Kursplan för Grundläggande topologi

Basic Topology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA179
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-05-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: Linjär algebra II och Flervariabelanalys.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Syftet med kursen är att befästa och generalisera resultat som studenten redan stiftat bekantskap med i tidigare analyskurser, att förse henne eller honom med ett adekvat språk för högre studier i matematik och att utveckla hennes eller hans skicklighet att arbeta med abstrakta begrepp vars betydelse definieras av olika uppsättningar av axiom.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för de olika begrepp för topologiska och metriska rum som introduceras i kursen, kunna ange deras definitioner och tillämpa dem i konkreta situationer
 • redogöra för de olika mängdteoretiska och topologiska konstruktionerna, såsom produktbildning och faktorisering av topologiska rum
 • redogöra för olika topologiska egenskapers beteenden under kontinuerliga avbildningar och under produktbildning.

Innehåll

Topologiska rum: grundläggande definitioner, delrum. Metriska rum: metrisk topologi, metriserbarhet. Fullständiga metriska rum, Baires sats. Kontinuerliga avbildningar. Homomorfier. Topologiska inbäddningar. Sammanhang och bågvis sammanhang. Separationsaxiom. Första och andra uppräknelighetsaxiomet. Kompakthet, sekventiell kompakthet. Kompakthet i metriska rum, lokalkompakta rum. Produkter av topologiska rum. Kvottopologin. Ihopklistring av topologiska rum.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination


Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Topologi I.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2018