Kursplan för Flervariabelanalys M

Several Variable Calculus M

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA183
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys eller Serier och ordinära differentialekvationer.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för begreppen gränsvärde, kontinuitet, partiell derivata, gradient och differentierbarhet för funktioner av flera variabler;
 • parametrisera kurvor och ytor;
 • beräkna partiella derivator till elementära funktioner samt använda sig av partiella derivator för att beräkna lokala och globala extremvärden - med eller utan bivillkor;
 • redogöra för grundläggande begrepp rörande topologi och konvergens i flera dimensioner
 • redogöra för multipelintegralens definition, beräkna multipelintegraler och använda sig av multipelintegraler för att beräkna volymer, m.m. samt kunna redogöra för begreppen kurv- och ytintegral och kunna beräkna sådana integraler;
 • använda sig av Greens, Stokes och Gauss satser;
 • översätta problem från relevanta tillämpningsområden till för matematisk behandling lämplig form;
 • presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

Polära, cylindriska och sfäriska koordinater. Parameterframställning av kurvor och ytor. Nivåkurvor och nivåytor. Båglängd. Skalära och vektorvärda funktioner av flera variabler. Kontinuitet, partiella derivator, differentierbarhet, gradient, riktningsderivata, differential. Derivator av högre ordning. Kedjeregeln. Jakobianen. Taylors formel. Implicita funktioner. Optimeringsproblem: lokala och globala problem, problem med bivillkor i form av likheter. Topologi i flera dimensioner: öppna, slutna och kompakta mängder. Likformig kontinuitet. Multipelintegraler, variabelbyte, generaliserade integraler, tillämpningar på volymberäkning, tyngdpunktsbestämning m.m. Kurv- och ytintegraler för skalära och vektorvärda funktioner. Divergens och rotation av vektorfält. Identiteter för grad, div och rot. Greens, Stokes och Gauss satser. Funktionsföljder och funktionsserier, likformig konvergens.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Antingen ett skriftligt prov vid kursens slut eller två skriftliga delprov om vardera 5 högskolepoäng. Provet/proven kan kombineras med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Flervariabelanalys, allmän kurs 1MA017 eller Flervariabelanalys 1MA016

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.