Matematiska institutionen

Kursplan för Matematikprojekt med LaTeX

Mathematics Project with LaTeX

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA193
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2013
 • Behörighet: 60 hp matematik.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda sig av LaTeX-programmet för att skriva en matematisk text
 • självständigt sätta sig in i ett avgränsat område av matematiken, samt sammanfatta detta muntligt och skriftligt

Dessutom ska studenten genom deltagande i seminarier ha orienterat sig i några olika matematiska områden och tillämpningar samt om arbetsmarknaden för matematiker.

Innehåll

Kursen består av följande två delmoment:

* Seminarier (1 hp): Information om några av matematikens delområden, olika tillämpningsområden och om arbetsmarknaden för matematiker.

* Miniprojekt med LaTeX (4 hp): Grundläggande kunskaper i hur LaTeX kan användas för att typsätta matematisk text. Utgående från en ide från ett seminarium eller en egen frågeställning, genomför studenten ett matematiskt projekt. Resultatet redovisas muntligt och skriftligt i en rapport som framställts med hjälp av LaTeX.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar.

Examination

För godkänt betyg på kursen krävs deltagande vid seminarier och föreläsningar inom momentet Seminarier (1 hp), och godkänd muntlig redovisning och skriftlig rapport inom momentet Miniprojekt med LaTeX (4 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2013

 • LaTex-manual

  Matematiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Matematisk text som beror på studentens val av projekt.

  Matematiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Higham, Nicholas J. Handbook of writing for the mathematical sciences

  Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1993

  Se bibliotekets söktjänst