Matematiska institutionen

Kursplan för Partiella differentialekvationer

Partial Differential Equations

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA216
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp matematik med Reell analys.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för centrala egenskaper hos lösningar till Laplaces ekvation, värmeledningsekvationen och vågekvationen;
 • lösa icke-linjära ekvationer av första ordningen med metoden med karakteristiska kurvor;
 • redogöra för Sobolevrum, centrala egenskaper hos Sobolevfunktioner som approximationssatser och utvidgnings- och spårsatser, Sobolevs olikheter och satser om kompakthet;
 • redogöra för existens- och entydighetssatser av svaga lösningar till andra ordningens elliptiska ekvationer;
 • redogöra för regularitetsteori, maximumprinciper och egenvärden/egenfunktioner för ordningens elliptiska ekvationer;

Innehåll

Laplace-ekvation. Värmeledningsekvation. Vågekvationen. Icke-linjära ekvationer av första ordningen. Metoden med karakteristiska kurvor. Några metoder för att konstruera explicita lösningar. Introduktion till för kursen relevant Funktionalanalys. Sobolevrum och approximationssatser för Sobolevfunktioner. Utvidgnings- och spårsatser. Sobolevs olikheter och satser om kompakthet. Existens och entydighet av svaga lösningar till andra ordningens elliptiska ekvationer. Regularitetsteori, maximumprinciper och egenvärden/egenfunktioner för andra ordningens elliptiska ekvationer.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, studentpresentationer.

Examination

Inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.
 

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Partiella differentialekvationer, fortsättningskurs eller motsvarande.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016

 • Evans, Lawrence C. Partial differential equations

  2nd ed.: Providence, R.I.: American Mathematical Society, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk