Matematiska institutionen

Kursplan för Partiella differentialekvationer med finansiella tillämpningar

Partial Differential Equations with Applications to Finance

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA255
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1N, Finansiell matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2013
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp matematik.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om paraboliska partiella differentialekvationer och sambandet med stokastiska differentialekvationer och relaterade tillämpningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för Ito-integralen och kunna använda stokastisk differentialkalkyl;
 • använda Feynman - Kacs representationsformel och Kolmogorovs ekvationer;
 • redogöra för teorin för stokastisk kontroll, optimala stopptidsproblem och fria randproblem;
 • tillämpa teorin på finansiella problem;

Innehåll

Stokastisk kalkyl och diffusionsprocesser. Kolmogorovs ekvationer. Stokastisk kontrollteori, optimala stopptidsproblem och fria randproblem. Integro-differentialekvationer.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2013

Robert Kohn: PDE for Finance. Våren 2011. Elektronisk resurs som kan hämtas från http://www.math.nyu.edu/faculty/kohn/pde_finance_2011.html