Kursplan för Fördjupningskurs i matematisk statistik

Selected Topics in Mathematical Statistics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS011
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 högskolepoäng samt Matematisk statistik eller motsvarande. Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ha fördjupade kunskaper inom ett avgränsat område av sannolikhetsteori, statistik eller något tillämpningsområde av matematisk statistik;

 • ha fått en introduktion till ett aktuellt forskningsområde i matematisk statistik;

 • självständigt kunna orientera sig avseende litteratur och problemställningar inom området;

 • kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation i seminareformat över ett modernt delområde av den matematiska statistiken.

Innehåll

Kursens innehåll varierar från ett tillfälle till ett annat. Exempel på kurstema:

 • Nätverks- och köteori

 • Asymptotisk statistik

 • Riskanalys

 • Överlevnadsanalys med medicinska tillämpningar

 • Brownsk rörelse

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter, muntlig presentation i seminarieform. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.