Kursplan för Stokastik

Stochastics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS032
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2013
 • Behörighet: 60 hp matematik inklusive Inferensteori I.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda Poisson-processen för probalistisk modellering;
 • genomföra beräkningar för enkel slumpvandring;
 • genomföra beräkningar med Brownsk rörelse;
 • redogöra för principerna för simulering;
 • använda icke-parametriska statistiska metoder;
 • presentera statistiska resonemang för andra.

Innehåll

Poisson-processen. Enkel slumpvandring. Brownsk rörelse. Simulering. Icke-parametriska statistiska metoder. Statistisk undersökning i projektform.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) vid kursens slut, kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start samt projektarbete (1 hp). Projektarbetet har muntlig och skriftlig redovisning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2013

 • Alm, Sven Erick; Britton, Tom Stokastik : Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

  Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk