Kursplan för Sannolikhetsteori I

Probability Theory I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS034
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2013
 • Behörighet: Flervariabelanalys M.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för sannolikhetsteorins axiomatiska grund;
 • genomföra sannolikhetsberäkningar med hjälp av kombinatoriska principer och kunna använda metoder för oberoende händelser;
 • redogöra för begreppen stokastisk variabel och väntevärde samt kunna beräkna sannolikheter, väntevärden och varians för givna fördelningar;
 • elementärt redogöra för de vanligaste sannolikhetsfördelningarna;
 • hantera betingade sannolikheter, fördelningar och väntevärden samt momentgenererande funktioner;
 • tillämpa stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen;
 • redogöra för probabilistiska modeller inom olika tillämpningsområden.

Innehåll

Kombinatorik. Sannolikhetsbegreppet. Beräkning av sannolikheter. Stokastisk variabel. Sannolikhetsfördelningar. Oberoende och betingade fördelningar. Väntevärde och varians. Betingade väntevärden. Momentgenererande funktion. Centrala gränsvärdessatsen. Stora talens lag. Praktiska exempel på konstruktion av sannolikhetsmodeller.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Sannolikhet och statistik (1MS005) eller Sannolikhetsteori (1MS006).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2013

 • Alm, Sven Erick; Britton, Tom Stokastik : Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

  Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grimmett, Geoffrey; Stirzaker, David R. Probability and random processes

  3. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst