Kursplan för Inferensteori I

Inference Theory I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS035
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2013
 • Behörighet: Sannolikhetsteori I.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grunderna för statistiska undersökningar och ha kunskap om några metoder för beskrivande statistik;
 • redogöra för grundläggande inferensteoretiska begrepp och definitioner;
 • exemplifiera och tolka viktiga begrepp i konkreta situationer;
 • konstruera skattningar och konfidensintervall i samband med linjär regression;
 • översätta problem från relevanta tillämpningsområden till för statistisk behandling lämplig form, välja lämplig modell och lösningsmetod;
 • tolka och värdera erhållna resultat;
 • använda statistisk programvara;

Innehåll

Kritisk granskning av hur statistik redovisas och tolkas. Allmänt om statistiska undersökningar. Grundläggande teori för punkt- och intervallskattningar samt hypotesprövning. Korrelation och regression. Parametriska metoder. Statistisk programvara.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, räkneövningar och datorlaborationer.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Sannolikhet och statistik (1MS005) eller Inferensteori (1MS002).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2013

 • Alm, Sven Erick; Britton, Tom Stokastik : Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

  Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk