Matematiska institutionen

Kursplan för Sannolikhetsteori

Probability Theory

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS038
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 17, 2014
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp matematik. Integrationsteori.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • konstruera sannolikhetsmått på ändligt-dimensionella euklidiska rum;
 • använda måtteoretiska och analytiska verktyg för att bevisa gränsvärdessatser inom sannolikhetslära;
 • tillämpa betingat väntevärde och Radon-Nykodymderivata;
 • bevisa översiktligt de viktigaste satserna i kursen;
 • karakterisera slumpvariabler med värden i euklidiska rum och funktionsrum;
 • använda symmetri- och invariansargument;
 • konstruera normala slumpvariabler i euklidiska rum med hjälp av grundläggande linjär algebra och utföra beräkningar med dessa;
 • ge exempel på sannolikhetsteoretiska tillämpningar, konstruera enkla stokastiska modeller och lösa stokastiska ekvationer;
 • redogöra för de grundläggande slumpvariablerna inom sannolikhetsteori såsom Brownsk rörelse och Poissonprocessen.

Innehåll

Repetition av grundläggande sannolikhetsteori. Sannolikhetsrum. Myntkastning och grunder inom måtteori. Integration. Olikheter. Radon-Nikodyms sats och betingad sannolikhet. Konvergens. Grundläggande sannolikhetsteoretiska satser. Martingaler. Karakteristiska funktioner. Gaussiska rum. Brownsk rörelse. Punkt- och Poissonsprocesser. Klasser av funktionsvärda slumpvariabler. Tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar och problemlösningsseminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter med avslutande hemtenta.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 18, 2014