Matematiska institutionen

Kursplan för Generaliserade linjära modeller

Generalised Linear Models

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS369
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 120 hp varav 90 hp matematik med Regressionsanalys
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för principerna för generalisering av den linjära modellen;
 • finna rätt länkfunktion;
 • genomföra inferens baserad på maximumlikelihood för generaliserade linjära modeller;
 • redogöra för kvasilikelihood;
 • genomföra tester i allmänna linjära modeller;
 • använda R för analys av datamaterial;
 • tolka resultaten från genomförd analys i praktiska exempel.

Innehåll

Modeller med olika länkfunktioner. Binär (logistisk) regression. Skattning och modellanpassning. Residualanalys. Blandade modeller. Hierarkiska modeller. Praktiska exempel. R-kommandon.

Undervisning

Föreläsningar och datorövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med obligatoriska inlämningsuppgifter under kursens gång.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016

 • Madsen, Henrik; Thyregod, Poul Introduction to general and generalized linear models

  Boca Raton, Fla.: CRC, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk