Matematiska institutionen

Kursplan för Analys av kategoriska data

Analysis of Categorical Data

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS370
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 120 hp varav 90 hp matematik inklusive Regressionsanalys.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för samplingsstrategier för kategoriska data;
 • analysera en tvåvägskontingenstabell;
 • genomföra inferens för en trevägskontingenstabell;
 • konstruera och tillämpa logit och loglinjära modeller;
 • använda R för analys av datamaterial;
 • tolka resultaten från genomförd analys i praktiska exempel.

Innehåll

Poissonsampling. Binomialsampling. Inferens för oddskvot. Chitvåtest. Fishers exakta test. Exakta test. Modeller för binära data. Loglinjära modeller för kontingenstabeller. R-kommandon.

Undervisning

Föreläsningar och datorövningar

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med obligatoriska inlämningsuppgifter under kursens gång.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016

 • Agresti, Alan An introduction to categorical data analysis

  2. ed.: Hoboken, N. J.: Wiley, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk