Matematiska institutionen

Kursplan för Regressionsanalys

Regression Analysis

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS555
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 60 hp matematik inklusive Sannolikhetsteori I och Inferensteori I.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera modeller för enkel och multipel regression;
 • redogöra för minstakvadratmetoden;
 • genomföra test av linjära hypoteser;
 • genomföra modellval av förklarande variabler;
 • använda R för analys av datamaterial;
 • tolka resultaten från genomförd analys i praktiska exempel.

Innehåll

Enkel linjär regression. Multipel linjär regression. Modellval. F-test. Minstakvadratskattning. Kollinearitet. Residualanalys. Ickelinjär regression. R-kommandon.

Undervisning

Föreläsningar och datorövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med obligatoriska inlämningsuppgifter under kursens gång.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016