Matematiska institutionen

Kursplan för Programmeringsteknik II

Computer Programming II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD722
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-05-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Programmeringsteknik I eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda programspråket Java, både skriva egen kod och förklara vad en given kod utför;
 • redogöra för begreppen arv och polymorfi i ett objektorienterat språk och använda dessa begrepp i egen programutveckling;
 • implementera rekursiva lösningar till olika problem;
 • beskriva principen för analys av algoritmers effektivitet och utföra sådan analys av enklare algoritmer;
 • beskriva, implementera och använda de grundläggande datastrukturerna array, länkad lista, hashtabell och binärt träd samt abstrakta datatyper som stackar, köer och avbildningar;
 • beskriva hur felhantering med hjälp av undantag fungerar och kunna använda detta i egna program.

Innehåll

Fortsatt programmering i Java: arv, polymorfi, undantag. Objektorienterad design. Begreppen stackar, köer, listor och träd, hashtabeller, avbildningar (Maps) och samlingar (Collections).
Grundläggande algoritmer för lagring, sökning och sortering. Felsökning och testning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

Huvudbok:

 • Lewis, John; Loftus, William Java software solutions : foundations of program design

  6. ed.: Boston ;a London: Pearson/Addison-Wesley, [2008] cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Alternativbok: