Andreas Strömbergsson forskar i homogen dynamik

Andreas Strömbergsson står famför en tavla
Andreas Strömbergsson. Foto: Mikael Wallerstedt

Andreas Strömbergsson, född 1973, disputerade 2001 med avhandlingen "Studies in the analytic and spectral theory of automorphic forms". Avhandlingen utvecklar några olika tillämpningar av harmonisk analys på så kallade hyperboliska ytor, alltså icke-Euklidiska ytor med konstant negativ krökning. Harmonisk analys handlar om att uttrycka godtyckliga funktioner som en kombination av ”egensvängningar”, i detta fall hos den hyperboliska ytan.

Harmonisk analys har tillämpningar i vitt skilda områden av matematiken. I avhandlingen diskuterar han bland annat en spektralkorrespondens (Jacquet-Langlands) mellan helt olika typer av hyperboliska ytor, och långtidsbeteendet hos en speciell typ av kurvor, så kallade horocykler, på de hyperboliska ytorna.

Andreas forskar kring olika tillämpningar av dynamiska system på homogena rum. Flera av dessa tillämpningar handlar på olika sätt om samlingar av ett stort antal sfärer i rummet. En fråga handlar om vad som händer om sfärerna får röra sig fritt och kollidera med varandra; en annan handlar om hur ett moln av rörliga punktpartiklar beter sig i en fixerad utplacering av orörliga sfärer; en tredje handlar om hur sfärerna kan packas på maximalt effektiva sätt, särskilt i rum av hög dimension.

– Ett mål med min forskning är att kunna bidra med nya insikter kring hur den så kallade Boltzmannekvationen – som beskriver det statistiska beteendet hos till exempel en gas som inte är i jämvikt – kan härledas utifrån de enkla fysikaliska lagarna för partiklars  rörelse på mikroskopisk nivå.

Andreas har bland annat utsetts till Wallenbergscholar.

– Tack vare det får jag riktigt mycket tid till att fokusera på min forskning, och kan dessutom ha ett antal postdocs och doktorander att samarbeta med kring relaterade projekt.

Att handleda doktorander var något Andreas en gång i tiden tvekade inför.

– Jag ser det som ett mycket stort ansvar som jag för 15 år sedan inte visste om jag kunde axla. Men nu har jag handlett några mycket duktiga doktorander och funnit att det är en inte bara givande utan till och med trivsam uppgift.

Om Andreas inte hade valt matematiken hade han kanske satsat på att spela violin i en orkester eller arbeta med programmering. Men han är nöjd med sitt yrkesval:

– Uppsala universitet är en jättetrevlig arbetsplats. Jag trivs bra och jag får mycket goda förhållanden för att fokusera på min forskning.

Homogen dynamik

Homogen dynamik är ett forskningsfält där man studerar en viss mycket speciell typ av dynamiska system, vars definition utgår från teorin för Liegrupper. Det har skett flera stora framsteg inom detta forskningsfält under de senaste 30 åren, och resultat från homogen dynamik har också kunnat tillämpas och lett till lösningar av ett antal viktiga problem inom bland annat talteori och matematisk fysik.

Senast uppdaterad: 2022-04-20