Colin Desmarais

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
  • Doktorand: Professor Stanislav Volkov (Lund universitet)
  • Arrangör: Colin Desmarais
  • Kontaktperson: Colin Desmarais
  • Disputation

Avhandlingstitel: Decorating trees grown in urns

Opponent: Professor Stanislav (Lund Universitet)

länk https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1656796/FULLTEXT01.pdf