Arbete med lika villkor vid matematiska institutionen

Matematiska institutionens lika villkorsgrupp har till uppgift att utarbeta åtgärder som ”har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”. (Diskrimineringslagen SFS 2008:567, 1 kap. 1§.)

Diskrimineringslagen på Riksdagens webbplats

Medlemmar i lika villkorsgruppen

Lika villkorsplan 

Lika villkorsplan 2023-2025, Matematiska institutionen, Uppsala universitet 

Kontakt

Kontakta lika villkorsgruppen via e-post.

Senast uppdaterad: 2023-10-05