Nytt excellenscentrum för geometri och fysik

2024-01-25

Den 24 januari 2024 invigdes Centrum för geometri och fysik vid Uppsala universitet. Det hör till en av de forskningsmiljöer som i hård konkurrens beviljats bidrag från Vetenskapsrådets excellenssatsning för projekt med stor potential till nyskapande forskning. Centrumbildningen kommer stärka dagens samarbete mellan forskarna inom de båda disciplinerna men också utgöra ett kunskapscentrum för samarbete och utbyte både nationellt och internationellt.  

Huvudtalare vid invigningen var professor Nikita Nekrasov från Simons Center for Geometry and Physics vid Stony Brook University i New York. Foto: Camilla Thulin
Porträttfoto av Tobias.
Tobias Ekholm, professor i geometri
och föreståndare för centrumet. 
Foto: Mikael Wallerstedt

– Tobias Ekholm, professor i matematik och föreståndare för centrumet; hur hänger geometri och fysik ihop och vad kan forskning i gränslandet mellan dem ge för kunskaper?

– Geometri och fysik har en lång gemensam och välkänd historia där geometrin har en tydlig roll i Galilleo och Newtons klassiska mekanik och i kanske ännu högre utsträckning i Lagrange och Hamiltons variationsformulering av analytisk mekanik. Centrum för geometri och fysik utforskar gränslandet mellan geometri och fysik med ursprung i modernare kopplingar mellan partikelfysikens gaugeteorier och matematikens differentialgeometri samt fysikens supersträngteorier med sina dualiteter och matematikens symplektiska och komplexa geometrier. Målsättningen är en bättre strukturell förståelse för sambandet mellan disciplinerna som leder till teoretiska genombrott inom båda disciplinerna.

– Förutom er fortsatta forskning inom området, vad kommer vi märka av för aktiviteter inom centrumet?

– Inom centrumet kommer vi tillsammans med gästprofessorer och andra gäster ge fokuserade forskarutbildningskurser om nya utvecklingar i området. Vi kommer också att organisera workshops och konferenser och ha regelbundna seminarier. De kommer i huvudsak vara riktade mot specialister i området men även innehålla mer allmänt hållna presentationer som riktar sig till en bredare publik.   

Populärvetenskaplig föreläsning av ny hedersdoktor

Porträttfoto av Nikita.
Nikita Nekrasov, ny hedersdoktor
vid Uppsala universitet och huvud-
talare vid invigningen av centrumet.
Foto: Vlada Krasilnikova/
Nina Mikhailyuk

Vid invigningen av centrumet höll en av Uppsala universitets nya hedersdoktorer, Nikita Nekrasov, en populärvetenskaplig föreläsning med titeln "The Natural Language: Geometry of Physics". Han är en världsledande expert inom teoretisk och matematisk fysik aktiv vid Simons Center for Geometry and Physics vid Stony Brook University i New York.

I sin föreläsning beskrev han detta ytterst teoretiska och abstrakta ämnesområde genom att förklara hur geometri och fysik kan användas för att förstå utvecklingen av människors naturliga språk. ”Språkets utveckling har vissa paralleller med fenomen som vi upptäcker och stöter på när vi studerar elementarpartiklarna och deras växelverkan”.

Porträttfoto av Maxim.
Maxim Zabzine, professor i
teoretisk fysik och en av
centrumets fem forskningsledare. 
Foto: Mikael Wallerstedt

– Maxim Zabzine, du är en av fysikforskarna inom centrumet och värd för vår nya hedersdoktor Nikita Nekrasov; vad kan det finnas för tillämpningsområden där er grundforskning kan komma till användning?

– Forskningen inom centrumet öppnar dörrar till grundläggande kunskaper inom matematik och teoretisk fysik vilket ger oss verktyg för en djupare förståelse av naturen och universum. Det ger i  förlängningen möjligheter att  utveckla nya idéer inom kvantfältteori, strängteori och andra  områden inom teoretisk fysik och matematisk fysik. 

Vetenskapsrådet ger centrumet sex miljoner kronor per år under fem år. Efter utvärdering är tanken att det ska finnas möjlighet till ytterligare fem års finansiering.

Läs mer

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15