Lika villkorsarbete vid matematiska institutionen

Matematiska institutionens likavillkorsgrupp har till uppgift att utarbeta åtgärder som "har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder". (Citatet kommer från Diskrimineringslagen: SFS 2008:567, 1 kap. 1§.)

Du får gärna höra av dig till någon av gruppens medlemmar om du har frågor, synpunkter eller förslag.

Om du, som student eller anställd, uppfattar att det förekommer felbehandling med anknytning till de grunder som anges i citatet ovan rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av gruppens medlemmar (se nedan).

Gruppens gemensamma e-postadress är jamstalldhet@math.uu.se

Lika villkorsplan 2016-2018

Ladda ner likavillkorsplanen

Medlemmar i lika villkorsgruppen

Erik Ekström, professor, lika villkorsombud

Linnéa Gyllingberg, doktorand

Jordi Lluís Figueras, biträdande universitetslektor

Silvelyn Zwanzig, universitetslektor

Johanna Gustavsson, student