Presentation av Examensarbete C

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 74118
  • Lecturer: Bichundo Mitachi
  • Contact person: Rolf Larsson
  • Seminarium

Regressionsanalys av global temperatur och växthusgaser 1850-2016

Sammanfattning:

Syftet med det här examensarbetet är att analysera vilken faktor som påverkar den globala temperaturens ökning från 1850 - 2016. Under arbetet kommer vi göra en regressionsanalys med hjälp av den statistiska programvaran R. Vår grundmodell består av tre förklarande variabler. Vi är övertygade om att en av dem kommer förklara temperaturen, som är vår responsvariabel. Undersökning av residualplottar, förklaringsgrader, p-värde samt residual standardfel kommer hjälpa oss att få fram den bästa modellen till vår data. Genom att analysera sju modeller med hjälp av multipel linjär regression och polynomtransformation, kommer vi fram till fyra modeller som uppfyller den linjära regressionens villkor. Slutligen efter modelljämförelse av de fyra modellerna, konstaterar vi att den eliminerade modellen 2 är den lämpligaste modellen som förklarar temperaturen bäst eftersom den har minimum AIC.