Colin Desmarais's

  • Date: –17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Häggsalen, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
  • Doctoral student: Professor Stanislav Volkov (Lund university) Colin Desmarais (Uppsala University)
  • Organiser: Colin Desmarais
  • Contact person: Colin Desmarais
  • Disputation

Dissertation's title: Decorating trees grown in urns

Opponent: Professor Stanislav Volkov (Lund University)

https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1656796/FULLTEXT01.pdf