Examensarbete C i matematik, 15 hp

Behörighet och kursmål

Examensarbete C i matematik kan läsas inom kandidatprogrammet i matematik, inom ämneslärarprogrammet och som fristående kurs. I kursplanen för Examensarbete C i matematik kan du läsa om behörighet, mål och innehåll i kursen.

Hur går det till?

Nedan följer en beskrivning av hur examensarbetet går till. På höstterminen hålls också ett informationsmöte för de som vill söka kursen. En komplett instruktion med mallar och andra anvisningar hittar du på kurssidan i Studium när du blivit registrerad på kursen.

Länkar till rubriker på sidan:

Antagning

Antagning på våren

Om du vill skriva examensarbetet på våren ska du söka kursen som vanligt på antagning.se senast 15 oktober. Om du läser kursen inom ditt program så söker du genom att logga in på antagning.se. Om du läser kursen som fristående kurs hittar du antagningslänk på kurssidan. Behörighetskrav hittar du i kursplanen.  

Antagning på hösten

Endast programstudenter kan skriva examensarbetet på hösten och ska då kontakta studievägledaren vid matematiska institutionen för registrering. Det görs genom att fylla i och lämna in Registreringsblankett för Examensarbete C. Behörighetskrav hittar du i kursplanen


Vem gör vad? – Olika roller att ha koll på

Studievägledare

Studievägledaren Clara Gauffin vid matematiska institutionen sköter registreringen på kursen. Hon kan även svara på många andra frågor om kursen eller hänvisa dig vidare till rätt person. 

Exjobbskoordinator

Exjobbskoordinator kan svara på frågor angående examensarbete och kan även hjälpa dig att välja handledare och ämnesgranskare. Exjobbskoordinator för Examensarbete C vid matematiska institutionen är Vera Koponen.

Programansvarig

Programansvarig för kandidatprogrammet i matematik, Martin Herschend, håller i den övergripande informationen om kursen och är den som håller i informationsmöte, uppstartsmöte och halvtidsuppföljning. Till honom kan du vända dig för alla slags frågor om kursen.

Handledare

Handledarens huvuduppgift är att vara ett stöd under planering och genomförande av examensarbetet. Handledaren hjälper till med att bestämma ämne och disposition för arbetet. Under arbetets gång läser handledaren utkast och ger återkoppling.

Handledaren kan vara en lärare eller forskare vid matematiska institutionen, vilket kallas intern handledare. Alternativt kan det vara någon från en annan institution eller företag/myndighet, vilket kallas extern handledare.

Ämnesgranskare

Om du har en extern handledare behövs även en ämnesgranskare från matematiska institutionen som säkerställer att arbetet har den nivå och det omfång som krävs för kursen Examensarbete C. Ämnesgranskaren bedömer också när arbetet är klart för redovisning. Vid internt examensarbete är handledare och ämnesgranskare vanligen samma person.

Examinator

Examinator är den som har det formella betygssättande uppdraget för ditt exjobb. Han/hon ska godkänna att arbetet påbörjas, och granskar så småningom ditt exjobb i slutet, efter ämnesgranskarens godkännande. Att ämnesgranskaren godkänt dig betyder alltså inte säkert att allt är klart. Det är tvärtom ganska vanligt att examinator begär en komplettering, men då oftast inte på ämnesmässig grund, utan troligare på grund av brister i struktur, språk, referenshantering, etc

Hitta ett examensarbete och en handledare

Välj ett ämne som passar dig

Att välja ett ämne som passar dig är en förutsättning för ett lyckat examensarbete. Börja fundera i god tid så att du även kan vara ute i god tid med att hitta en handledare. Du behöver också fundera på om du vill göra ett externt eller internt arbete. För att få inspiration kan du till exempel kolla på redan genomförda examensarbeten eller prata med studenter som redan gjort sitt examensarbete. Ett annat bra sätt är att gå på andra studenters presentationer av examensarbeten. Examensarbetespresentationer publiceras i institutionens kalendarium.

Externt examensarbete

Att göra ett externt arbete på ett företag eller en myndighet är ett ypperligt sätt att få erfarenhet av hur matematik används i arbetslivet. Det är också ett sätt att knyta värdefulla kontakter. Du behöver själv ta kontakt med det företag eller myndighet du är intresserad av för att hitta en handledare. Ibland finns det utannonserade exjobb som du kan hitta via till exempel på  universitetets karriärportal, CareerGate eller Graduate Land - Thesis in Sweden. Att ett arbete annonseras som examensarbete betyder inte att det är ett lämpligt examensarbete så det får du stämma av med exjobbskoordinator eller programansvarig.  En annan kanal att nå ut till företag är via matematiska institutionens alumngrupp på LinkedIn. Som student är du också alumn och kan gå med i gruppen och skicka förfrågan om exjobb som ett inlägg eller som meddelande till någon av alumnerna.

Tveka inte att kontakta programansvarig eller studievägledare för att diskutera olika idéer till externt examensarbete i förväg. Du kan själv fråga någon på institutionen om att vara ämnesgranskare eller be examensarbeteskoordinatorn om råd.

Internt examensarbete

Om du vill göra ett internt arbete behöver du kontakta en potentiell handledare på matematiska institutionen. Fundera på vilken inriktning du vill ha på arbetet. Det kan vara allt från en specifik frågeställning till ett ämnesområde du är intresserad av. Ta sedan kontakt med någon som håller på med ett närliggande matematiskt delområde. Till din hjälp kan du använda matematiska institutionens hemsida eller examensarbeteskoordinatorn. Det viktigaste är att fråga. Om du råkar hamna lite fel, så kan oftast den som du pratar med föreslå någon.

Registrering, planering och genomförande

Registrering

För att bli registrerad ska du först komma överens med din handledare om preliminär titel och tidsperiod för ditt examensarbete. Därefter ska du fylla i Registreringsblankett för Examensarbete C  och lämna in den till vår studievägledare (om du inte redan gjort det i samband med ansökan till kursen). Studievägledaren registrerar dig då på kursen.

Sätt upp en tidsplan

Examensarbetet ska genomföras inom givna tidsramar och en del av uppgiften är att planera arbetet. Det rekommenderas att du genomför en veckovis tidsplan för hur arbetet ska genomföras, där du även tar hänsyn till de kurser du läser parallellt. När du är registrerad på kursen hittar du en mall för tidsplanen på kurssidan i Studium. Ett examensarbete på 15 högskolepoäng genomförs vanligen på halvfart under en hel termin eller på helfart under en halv termin. 

Uppstartsmöte och halvtidsuppföljning

Under vårterminen kommer alla som är registrerade på kursen bjudas in till ett uppstartsmöte där vi går igenom hur examensarbetet genomförs på bästa sätt. Runt mitten av vårterminen kommer vi ha en halvtidsuppföljning där alla får presentera sina projek.

Att skriva uppsats - material från andra universitet

Läs in dig på ämnet

Diskutera med din handledare vilken litteratur du behöver läsa in dig på och planera när du tänker läsa vad. Se till att inte börja med skrivandet för sent eftersom det ofta kan ta längre tid än förväntat.

Skriv ett tidigt utkast

Det är också viktigt att handledaren får tid på sig att granska utkast och att det därefter finns tid att göra omskrivningar och justeringar. En bra idé kan vara att ha ett utkast på en första del färdigt relativt tidigt så att handledaren redan då kan börja ge återkoppling.

Stäm av regelbundet

Se till att under arbetets gång regelbundet stämma av mot planeringen. Att planeringen inte håller tidsmässigt behöver inte innebära något problem om du direkt reviderar den så att den blir mer realistisk.

Planera tidigt uppsatsens disposition 

Att lära sig att skriva en matematisk uppsats är ett av målen med kursen. Det uppnås i praktiken genom övning och återkoppling från handledaren. Diskutera tidigt uppsatsens disposition med handledaren. Vilken disposition som passar varierar beroende på uppsatsens område och karaktär, men innehåller vanligen delar som: inledning, problembeskrivning, bakgrund, genomgång av matematisk teori, resultat och slutsatser. Du kan också titta på några tidigare examensarbeten inom samma område för att få en ide om hur dispositionen brukar vara.

Presentation och examination

Före presentationen

När handledaren/ämnesgranskaren bedömer att uppsatsen är klar för redovisning ska den presenteras muntligt vid ett seminarium, vanligtvis 45 minuter. Seminarierna organiseras av examensarbeteskoordinatorn i slutet av varje vårtermin, men det går även att hålla seminariet vid ett annat tillfälle. Presentationstiderna bokas in redan vid kursstart och publiceras i matematiska institutionens kalendarium.

Presentationen

Deltagare på seminariet är du som presenterar, handledaren, ämnesgranskaren samt andra intresserade studenter, lärare och forskare. Ett bra sätt att få en bild av hur presentationerna går till är att delta i andras presentationer. Det rekommenderas därför starkt att du deltar i några andra studenters presentationer innan du håller din egen.

Examination

Efter presentation och eventuell finjustering av arbetet ska det lämnas in via Studium för plagiatkontroll. Till varje examensarbete utses en examinator som bedömer om arbetet ska godkännas. Du och din handledare/ämnesgranskare ska vara överens om att arbetet är i färdig form. Om examinatorn bedömer att arbetet behöver revideras på något sätt kontaktar denne er. Efter att du fått besked om att uppsatsen godkänts ska du publicera/arkivera den i DiVA (instruktion finns på kurssidan i Studium).

Ditt godkända slutbetyg på exjobbet rapporteras av examinator till Ladok, med det datum du lämnade in rapporten som examensdatum. Den rapporttitel som anges i registret tas från den godkända rapportens framsida, inte från blanketten du fyllde i från början.

Tidigare examensarbeten

Tidigare examensarbeten hittar du på matematiska institutionens webbplats.

Kontakt

Om du behöver hjälp med att välja handledare, ämnesgranskare eller om du har andra frågor angående examensarbete är du välkommen att kontakta följande personer:


 

Senast uppdaterad: 2023-01-31