Kursplan för Analytiska funktioner

Analytic Functions

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA039
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp matematik inklusive Komplex analys och Reell analys.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de grundläggande egenskaperna hos holomorfa och meromorfa funktioner samt harmoniska funktioner samt använda dessa i problemlösning;
 • redogöra för begreppet normal familj;
 • redogöra för begreppen analytisk fortsättning och monodromi, samt använda dessa i konkreta situationer;
 • redogöra för begreppen komplex mångfald och Riemannyta;
 • konstruera Riemannytor till flervärda funktioner;
 • redogöra för konstruktionen av en modulär funktion;
 • tillämpa centrala satser, såsom Riemanns avbildningssats och Picards lilla sats i relevanta sammanhang.

Innehåll

Rummet av holomorfa funktioner. Meromorfa funktioner. Hurwitz sats. Weierstrass faktoriseringssats. Mittag-Lefflers sats för meromorfa funktioner. Det komplexa projektiva rummet. Implicita funktionssatsen. Oändliga serier och produkter. Partialbråksutveckling och faktorisering av analytiska funktioner. Gammafunktionen. Riemanns zetafunktion. Normala familjer. Den lokala geometrin av holomorfa funktioner. Automorfismer. Riemanns avbildningssats. Harmoniska funktioner. Poissons formel och Dirichlets problem. Jensens formel. Subharmoniska funktioner. Nollställesfördelning för hela funktioner. Analytisk fortsättning. Monodromisatsen. Komplexa mångfalder och Riemannytor. Modulära funktionen och Picards lilla sats.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.