Kursplan för Tillämpad matematik

Applied Mathematics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA148
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 120 hp varav 45 hp matematik inklusive Linjär algebra II, Flervariabelanalys 10 hp och minst en av kurserna Ordinära differentialekvationer I och Transformmetoder.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • lösa typiska problem inom de områden som kursen behandlar;
 • analysera och kvalitativt beskriva uppförandet hos lösningar till dynamiska system och differentialekvationer;
 • ge matematiska formuleringar av de mest relevanta problemen i tillämpad matematik som behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ett antal moderna metoder och tekniker i tillämpad matematik via exempel hämtade från tillämpade ämnesområden. Den består av följande moment:

 • Dynamiska system;
 • Störningsmetoder;
 • Varationskalkyl;
 • Introduktion till teorin för partiella differentialekvationer;
 • Sturm-Liouville problem och egenfunktionsutvecklingar;
 • Integralekvationer.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter enligt anvisningar som lämnas vid kursens start. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020