Kursplan för Finansiella derivat

Financial Derivatives

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA209
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N, Finansiell matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 120 hp inklusive 40 hp matematik.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa modeller för prissättning av finansiella derivat;
 • genomföra prissättning av enkla finansiella derivat med riskneutral värdering;
 • redogöra för finansiella modeller och prissättning för olika användare av finansiella instrument;
 • tillämpa stokastisk kalkyl inom olika tillämpningsområden;
 • återge Feynman-Kacs representationsformel och använda den för att hitta lösningar till paraboliska partiella differentialekvationer.

Innehåll

Diffusionsprocesser, stokastisk integration och Itos formel. Arbitrageteori i kontinuerlig tid. Black-Scholes ekvation för prissättning av finansiella instrument. Feynman-Kacs representationsformel. Riskneutral värdering och hedging. Fullständiga och icke fullständiga marknader. Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, forwards, futures, swaps och ränte- och valutaderivat.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov kombinerat inlämningsuppgifter. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Finansiell matematik II eller motsvarande.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

 • Björk, Tomas Arbitrage theory in continuous time

  3rd ed.: Oxford ;a New York: Oxford University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk