Kursplan för Validerad numerik

Validated Numerics

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA227
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive 60 hp matematik.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för flyttalssystemet hos moderna datorer;
 • redogöra för grundläggande intervallanalys;
 • använda inklusionsprincipen för att verifiera/falsifiera matematiska utsagor;
 • implementera enklare algoritmer för datorstödda bevis;
 • använda tekniker för automatisk derivering;
 • lösa problem i optimering, ekvationslösning och kvadratur medelst validerad numerik;
 • redogöra för inklusionsmetoder för ordinära differentialekvationer;
 • hantera mjukvara för validerad numerik

Innehåll

Flyttalssystemet, avrundnings- och trunkeringsfel, intervallaritmetik, intervallanalys, automatisk derivering, validerad numerik för ekvationslösning, optimering, kvadratur samt ordinära differentialekvationer. Tillämpningar från valda områden.

Undervisning

Föreläsningar och datordemonstrationer

Examination

Ett mindre projektarbete (bestående av teori eller datorimplementation) där ett valt problem löses med validerad numerik, kombinerat med inlämningsuppgifter under kursens gång. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.