Kursplan för Fördjupningskurs i matematisk statistik

Selected Topics in Mathematical Statistics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS011
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp samt Matematisk statistik eller motsvarande.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ha fördjupade kunskaper inom ett avgränsat område av sannolikhetsteori, statistik eller något tillämpningsområde av matematisk statistik;

 • ha fått en introduktion till ett aktuellt forskningsområde i matematisk statistik;

 • självständigt kunna orientera sig avseende litteratur och problemställningar inom området;

 • kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation i seminareformat över ett modernt delområde av den matematiska statistiken.

Innehåll

Kursens innehåll varierar från ett tillfälle till ett annat. Exempel på kurstema:

 • Nätverks- och köteori

 • Asymptotisk statistik

 • Riskanalys

 • Överlevnadsanalys med medicinska tillämpningar

 • Brownsk rörelse

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter, muntlig presentation i seminarieform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.