Kursplan för Finansiella derivat

Financial Derivatives

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA209
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N, Finansiell matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-03-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2012
 • Behörighet: 120 hp inklusive 40 hp matematik. Financial Theory I rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • tillämpa modeller för prissättning av finansiella derivat;
 • genomföra prissättning av enkla finansiella derivat med riskneutral värdering;
 • redogöra för finansiella modeller och prissättning för olika användare av finansiella instrument;
 • tillämpa stokastisk kalkyl inom olika tillämpningsområden;
 • återge Feynman-Kacs representationsformel och använda den för att hitta lösningar till paraboliska partiella differentialekvationer.

Innehåll

Diffusionsprocesser, stokastisk integration och Itos formel. Arbitrageteori i kontinuerlig tid. Black-Scholes ekvation för prissättning av finansiella instrument. Feynman-Kacs representationsformel. Riskneutral värdering och hedging. Fullständiga och icke fullständiga marknader. Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, forwards, futures, swaps och ränte- och valutaderivat.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Finansiell matematik II eller motsvarande.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2012

 • Björk, Tomas Arbitrage theory in continuous time

  3rd ed.: Oxford ;a New York: Oxford University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk